RPO WL 1.5 Bon na innowacje

RPO WL 1.5 Bon na innowacje

Na co?

 • Projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa).

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.

 • Projekty polegające na zakupie usług badawczo-rozwojowych, w zakresie:

-  opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.;

-  opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych;

-  testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania;

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.

 • Projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.

Dla kogo? 

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jaki jest termin naboru?

 • Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na konkurs?

 • 12 779 400,00 zł

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

 • Do 85%.

Jaka może być wartość projektu?

 • Minimalna: 15 tys. PLN
 • Maksymalna: bez ograniczeń

Jaka może być wartość wydatków kwalifikowanych? 

 • Minimalna: 15 tys. PLN
 • Maksymalna: bez ograniczeń. 

 Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 

 • 100 000,00 PLN

Pomoc udzielana w ramach Działania 1.5 Bon na innowacje ma charakter pomocy de minimis. 

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

 • koszty wykonania usługi przez wykonawcę polegającej na przeprowadzeniu prac B+R w celu opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii;
 • koszty zakupu wyników prac B+R przeprowadzonych przez wykonawcę;

Wnioskodawcą w ww. punktach może być: jednostka naukowa, spółka celowa uczelni, centrum transferu technologii uczelni, przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego.

 • koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań (wyłącznie w przypadku realizacji projektu z zakresu zakupu wyników prac B+R od wykonawcy lub zlecenia wykonawcy przeprowadzenia prac B+R jako dodatkowe koszty projektu);
 • koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, mających na celu dostosowanie technologii/procesu/produktu do specyfiki przedsiębiorstwa (wyłącznie w przypadku realizacji projektu z zakresu zakupu wyników prac B+R od wykonawcy jako koszty obligatoryjne);
 • koszty związane z dokonaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego (usługi doradcze świadczone przez kancelarie patentowe, usługi kancelarii patentowych w zakresie niezbędnych analiz/ekspertyz, wynagrodzenie rzecznika patentowego, opłaty ponoszone na rzecz urzędów patentowych w okresie realizacji projektu).
 • Podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wówczas, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (czyli beneficjent nie ma prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Czy są limity?

 • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.
 • Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, tj. finansowe zakończenie realizacji projektu musi nastąpić w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu określonej we wniosku o dofinansowanie.
 • Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego).
 • W przypadku projektów dotyczących zakupu wyników prac B+R ww. zakup będzie możliwy wyłącznie w przypadku przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 2017.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2020.

Regulamin konkursu 1.5 Bon na innowacje, wrzesień 2017.