RPO WL 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

RPO WL 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - nabór dla średnich przedsiębiorców

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na inwestycję początkową, związane z: 

  • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług,
  • zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne),
  • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej,
  • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Dla kogo?

średnie przedsiębiorstwa, tj.przedsiębiorstwa z sektora MŚP 

Jaki jest termin konkursu?

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Jaki jest termin rozstrzygnięcia konkursu?

październik 2017 r. 

Jakie są środki przeznaczone na konkurs?

189 711 907,21 PLN

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

do 60%.

Jaka jest wartość projektu?

Minimalna: brak ograniczeń kwotowych.

Maksymalna: 13 mln PLN.

Jaka może być wartość dotacji?

Minimalna: brak ograniczeń kwotowych. 

Maksymalna: 3 mln PLN.

Czy są ograniczenia?

  • W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
  • Wsparcie w ramach Działania przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego) stosowanej nie dłużej niż 3 lata, wpisujących się w inteligentne specjalizacje określone w RSI WL 2020. 
  • Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego. 
  • Ponadto beneficjenci, których główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej zlokalizowane jest poza województwem lubelskim muszą uzasadnić konieczność realizacji projektu w danej lokalizacji oraz wskazać w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celów Działania oraz rozwoju gospodarczego regionu.

Fiszka archiwalna: RPO lubelskie 3.7.

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, dnia 28 grudnia 2016.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2018..

Regulamin konkursu 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, marzec 2017