RPO WL 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

RPO WL 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - nabór dla średnich przedsiębiorców

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na inwestycję początkową, związane z: 

  • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług,
  • zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne),
  • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej,
  • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Dla kogo?

średnie przedsiębiorstwa, tj.przedsiębiorstwa z sektora MŚP 

Jaki jest termin konkursu?

Konkurs zakończony.  

Jaki jest termin rozstrzygnięcia konkursu?

październik 2017 r. 

Jakie są środki przeznaczone na konkurs?

189 711 907,21 PLN

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

do 60%.

Jaka jest wartość projektu?

Minimalna: brak ograniczeń kwotowych.

Maksymalna: 13 mln PLN.

Jaka może być wartość dotacji?

Minimalna: brak ograniczeń kwotowych. 

Maksymalna: 3 mln PLN.

Czy są ograniczenia?

  • W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
  • Wsparcie w ramach Działania przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego) stosowanej nie dłużej niż 3 lata, wpisujących się w inteligentne specjalizacje określone w RSI WL 2020. 
  • Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego. 
  • Ponadto beneficjenci, których główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej zlokalizowane jest poza województwem lubelskim muszą uzasadnić konieczność realizacji projektu w danej lokalizacji oraz wskazać w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celów Działania oraz rozwoju gospodarczego regionu.

Fiszka archiwalna: RPO lubelskie 3.7.

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, dnia 28 grudnia 2016.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2017, wersja z dnia 19 listopada 2016.

Regulamin konkursu 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, marzec 2017