RPO WL 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

RPO WL 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - nabór dla średnich przedsiębiorców

Na co?

Dofinansowanie przeznaczone jest na inwestycję początkową, związane z: 

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług,
 • zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne),
 • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej,
 • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Dla kogo?

 • średnie przedsiębiorstwa, tj.przedsiębiorstwa z sektora MŚP 

Jaki jest termin konkursu?

 • Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na konkurs?

 • 189 711 907,21 PLN

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

 • do 60%.

Jaka jest wartość projektu?

 • Minimalna: brak ograniczeń kwotowych.
 • Maksymalna: 13 mln PLN.

Jaka może być wartość dotacji?

 • Minimalna: brak ograniczeń kwotowych. 
 • Maksymalna: 3 mln PLN.

Czy są ograniczenia?

 • W ramach konkursu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.
 • Wsparcie w ramach Działania przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego) stosowanej nie dłużej niż 3 lata, wpisujących się w inteligentne specjalizacje określone w RSI WL 2020. 
 • Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego. 
 • Ponadto beneficjenci, których główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej zlokalizowane jest poza województwem lubelskim muszą uzasadnić konieczność realizacji projektu w danej lokalizacji oraz wskazać w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celów Działania oraz rozwoju gospodarczego regionu.

 

Fiszka archiwalna: RPO lubelskie 3.7.

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, dnia 28 grudnia 2016.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2020.

Regulamin konkursu 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, marzec 2017