RPO WL 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

RPO WL 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

Na co?

 • Dotacje na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Dla kogo?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa.

Jaki jest termin konkursu?

Nabór zakończony. Kolejny nabór planowany jest na marzec 2018 r. 

Jakie są środki przeznaczone na konkurs?

46 618 070,36 PLN.  

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

 • Mikro- i małe przedsiębiorstwa: do 70%
 • Średnie przedsiębiorstwa: do 60%
 • Duże przedsiębiorstwa: do 50%

Jakie wydatki przykładowo można dofinansować?

 • środki trwałe,
 • aparatura i urządzenia laboratoryjne,
 • wartości niematerialne i prawne, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Jaka może być wartość projektu?

Minimalna: 100 tys. PLN.

Maksymalna: 10 mln PLN.

Jaka może być wysokość dotacji?

Minimalna kwota wsparcia: 50 tys. PLN.

Maksymalna kwota wsparcia: 3 mln PLN.

Czy są limity?

 • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.  
 • Wsparcie dużych przedsiębiorstw możliwe jest wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi.
 • Warunkiem otrzymania dotacji w ramach 1.3 będzie przedstawienie przez beneficjenta planów dotyczących prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce.

Fiszka archiwalna: RPO lubelskie 1.3

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, dnia 28 grudnia 2016.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2018, 2017

Regulamin konkursu, dnia 30 grudnia 2016.