RPO WL 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

RPO WL 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Na co?

 • Dotacje na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 • Dofinansowanie budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji.
 • Dotacje na budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE
 • Dofinansowanie na budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.
 • Dotacje na poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE 

Dla kogo?

 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jaki jest termin konkursu?

 • Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na dofinansowanie w ramach konkursu?

 • 92 617 864,02 PLN

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

Dla projektów dotyczących przebudowy istniejących instalacji w układy wysokosprawnej kogeneracji lub modernizacja lub budowy nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, budowy/ modernizacji dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, budowy instalacji do produkcji biokomponentów/biopaliw, modernizacji małych elektrowni wodnych: 

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%
 • Średnie przedsiębiorstwa: 70% 
 • Duże przedsiębiorstwa: 60%

Dla projektów dotyczących budowy nowych instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%
 • Średnie przedsiębiorstwa: 55%
 • Duże przedsiębiorstwa: 45%

Jaka jest wartość projektu?

 • Brak ograniczeń kwotowych.

Jaka może być wartość dotacji?

 • dla przedsiębiorstw z sektora MŚP: 2 500 000,00 PLN
 • dla przedsiębiorstw spoza sektora MŚP: 3 000 000,00 PLN

Czy są limity?

 • Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.
 • W przypadku niektórych projektów, kwota dofinansowania nie może dodatkowo przekraczać maksymalnej możliwej do udzielenia kwoty pomocy wyliczonej przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego „Biznes Plan – inwestycja referencyjna”. 

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, dnia 30 sierpnia 2016.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2020.

Regulamin konkursu, dnia 30.12.2016 r.