RPO WL 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

RPO WL 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Na co?

 • Dotacje na głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach,
 • Wsparcie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
 • Wsparcie na zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych,
 • Wsparcie unijne na budowę i przebudowę/wymianę źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
 • Dofinansowanie na przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
 • Dofinansowanie na budowę/rozbudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowę i przebudowę instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
 • Dotacje na wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).

W ramach powyższych elementów projektu możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Dla kogo?

 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jaki jest termin konkursu?

 • Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na dofinansowanie w ramach konkursu?

 • 118 310 734,67 PLN

Jaka jest wartość projektu?

 • Minimalna wartość projektów: brak ograniczeń kwotowych.
 • Maksymalna wartość projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego: 2 mln EUR.

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%,
 • Średnie przedsiębiorstwa: 55%,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki: 45%,
 • Projekty generujące dochód, w których wartość wydatków kwalifikowalnych przekracza 1 mln EUR: zgodnie z luką w finansowaniu. 

Jakie są limity?

 • Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego.
 • Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej oraz projekty kompleksowe obejmujące zarówno termomodernizację jak i instalacje wytwarzania energii z OZE zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. 
 • Projekty z zakresu budowy wyłącznie nowych instalacji kogeneracji zwiększające efektywność energetyczną poniżej 10% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Warunek ten będzie spełniony, gdy Wnioskodawca wykaże, że osiągnięty zostanie wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 10% w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.

 

Fiszka archiwalna: RPO WL 5.1

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, dnia 30 sierpnia 2016.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2020.

Regulamin konkursu do działania 5.1 "Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, dnia 18.10.2016 r.