RPO WL 5.5 Promocja niskoemisyjności

RPO WL 5.5 Promocja niskoemisyjności 

Na co?

 • Dotacje na budowę lub modernizację jednostek wytwarzania energii cieplnej.
 • Dofinansowanie budowy lub modernizacji instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym oświetlenia ulicznego.
 • Wsparcie unijne na działania promocyjno-informacyjne (wyłącznie jako uzupełnienie projektów wymienionych powyżej).
 • Dotacje na tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.
 • Dofinansowanie unijne budowy, rozbudowy lub modernizacji budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego.

Dla kogo?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • MŚP prowadzący działalnośc na terenie województwa lubelskiego,
 • służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego.

Jaki jest termin konkursu?

 • Aktualnie brak naboru. 

Jaka jest całkowita alokacja na działanie 5.5?

 • 13 770 238 EUR.

Jaka jest wartość projektu?

 • Brak ograniczeń.

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
 • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.

Jakie są ograniczenia?

 • Projekty powinny przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.
 • Wsparte projekty muszą skutkować znaczną redukcją CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.
 • Priorytetowo wspierane będą projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii.

 

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, dnia 30 sierpnia 2016.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2020.