RPO WL 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe

RPO WL 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe

Na co?

 • Stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.

Dla kogo?

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out. 

Definicje:

Spółka spin-off – firma założona przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej.

Spółka spin-out to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania.

Jaki jest termin konkursu?

 • Aktualnie brak naboru.

Jakie są środki przeznaczone na konkurs?

 •  22 149 500,00 PLN.

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

 • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
 • Średnie przedsiębiorstwa: 60%

Jaka jest wartość projektu?

 • Minimalna: brak ograniczeń kwotowych.
 • Maksymalna: 13 mln PLN

Jaka może być wartość dotacji?

 • Minimalna: brak ograniczeń kwotowych.
 • Maksymalna: 1 mln PLN

Czy są limity?

 • Wsparcie może być udzielone przedsiębiorstwom typu spin-off/spin-out, które zostały utworzone wyłącznie przez pracowników/byłych pracowników naukowych uczelni lub innej jednostki naukowej, z której wyodrębniło się przedsiębiorstwo wnioskodawcy. 
 • Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego.

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, dnia 28 grudnia 2016.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2020.

Regulamin konkursu, 29 grudnia 2016.