RPO WL 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe

RPO WL 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe

Na co?

  • Stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out. 

Definicje:

Spółka spin-off – firma założona przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej.

Spółka spin-out to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania.

Jaki jest termin konkursu?

Konkurs zakończony. Kolejny nabór planowany jest na grudzień 2018 r.

Jakie są środki przeznaczone na konkurs?

 22 149 500,00 PLN.

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

  • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
  • Średnie przedsiębiorstwa: 60%

Jaka jest wartość projektu?

Minimalna: brak ograniczeń kwotowych.

Maksymalna: 13 mln PLN.

Jaka może być wartość dotacji?

Minimalna: brak ograniczeń kwotowych.

Maksymalna: 1 mln PLN.

Czy są limity?

  • Wsparcie może być udzielone przedsiębiorstwom typu spin-off/spin-out, które zostały utworzone wyłącznie przez pracowników/byłych pracowników naukowych uczelni lub innej jednostki naukowej, z której wyodrębniło się przedsiębiorstwo wnioskodawcy. 
  • Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego.

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, dnia 28 grudnia 2016.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2018, 2017

Regulamin konkursu, 29 grudnia 2016.