RPO WL 1.2 Badania celowe

RPO WL 1.2 Badania celowe

Na co?

 • Dotacje na stworzenie nowych produktów, usług i procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do już istniejących.
 • Dofinansowanie uruchomienia pierwszej produkcji (nie obejmuje ona masowej produkcji ani komercyjnej sprzedaży).

Dla kogo?

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • Duże przedsiebiorstwa 

Jaki jest termin konkursu?

 • Konkurs zakończony. Aktualnie brak naboru.

Jaka jest ogólna pula środków? 

 • 28 250 882,68 PLN

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

Badania przemysłowe:

 • Mikro-, małe przedsiębiorstwa: do 80%
 • Średnie przedsiębiorstwa: do 75%
 • Duże przedsiębiorstwa: 65 %

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • Mikro-, małe przedsiębiorstwa: do 60%
 • Średnie przedsiębiorstwa: do 50%
 • Duże przedsiębiorstwa: 40 %

Jaka może być wartość projektów?

 • Minimalna: 80 tys. PLN
 • Maksymalna: 5 mln PLN

Jaka może być wysokość dotacji?

 • Minimalna kwota wsparcia: 20 tys. PLN
 • Maksymalna kwota wsparcia: 3 mln PLN

Jakie wydatki przykładowo można dofinansować?

 • aparaturę,
 • sprzęt,
 • budynki i grunty (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu),
 • koszty personelu zaangażowanego w projekt,
 • koszty badań,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • ekspertyzy i analizy.

Limity i ograniczenia:

 • Duże przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej. 
 • Przedsiębiorstwa muszą realizować dofinansowany projekt na terenie województwa lubelskiego.
 • W ramach działania 1.2 nie jest możliwe dofinansowanie masowej produkcji czy komercjalizacji nowego produktu/usługi. Możliwa jest natomiast pierwsza produkcja - czyli pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt, urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów.

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 2017.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2020.