RPO WL 3.6 Marketing gospodarczy

RPO WL 3.6 Marketing gospodarczy

Na co?

  • Dotacje na udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych.
  • Projekty związane z promocją gospodarczą regionu.

Dla kogo?

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • samorząd województwa lubelskiego,
  • Instytucje Otoczenia Biznesu.

Jaki jest termin konkursu?

Nie przewiduje się naboru w 2018 r. 

Jaka jest całkowita alokacja na działanie 3.6?

20 mln EUR.

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

  • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP: 80%
  • Instytucje otoczenia biznesu: 80%
  • Samorząd województwa lubelskiego: 85%

Jaka jest wartość projektu?

W trybie konkursowym:

Minimalna: 20 tys. PLN.

Maksymalna: 100 tys. PLN.

Jaka może być wartość wydatków kwalifikowanych?

Tryb konkursowy:

Minimalna: 20 tys. PLN.

Maksymalna: 100 tys. PLN.

Czy są ograniczenia?

Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka).

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, 2017.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2018.