RPO WL 3.6 Marketing gospodarczy

RPO WL 3.6 Marketing gospodarczy

Na co?

 • Dotacje na udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych.
 • Projekty związane z promocją gospodarczą regionu.

Dla kogo?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • samorząd województwa lubelskiego,
 • Instytucje Otoczenia Biznesu.

Jaki jest termin konkursu?

 • Brak naborów - projekty realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Jaka jest całkowita alokacja na działanie 3.6?

 • 20 mln EUR.

Jaki jest maksymalny poziom dotacji?

 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP: 80%
 • Instytucje otoczenia biznesu: 80%
 • Samorząd województwa lubelskiego: 85%

Jaka jest wartość projektu?

W trybie konkursowym:

 • Minimalna: 20 tys. PLN
 • Maksymalna: 100 tys. PLN

Jaka może być wartość wydatków kwalifikowanych?

Tryb konkursowy:

 • Minimalna: 20 tys. PLN
 • Maksymalna: 100 tys. PLN

Czy są ograniczenia?

Preferencje uzyskają projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka).

Źródła: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Lublin, 2017.

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2020.